Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Cast  Cast  Cast  Liệng, ném
 Catch  Caught  Caught  Bắt được
 Cheerlead  Cheerled  Cheerled  Muá để cổ võ (một đội, đoàn thể thao…)
 Chide  Chid  Chidden  Rầy mắng
 Choose  Chose  Chosen  Chọn lựa
 Clap  Clapped  Clapped  vỗ tay, vỗ
 Cleave  Cleft  Cleft  Bám víu vào
 Cleek  Claught  Cleeked  Nắm bắt
 Clepe  Cleped  Cleped  gọi tên; gọi
 Cling  Clung  Clung  Bám, giữ lấy
 Clothe  Clad  Clothed  Mặc (quần áo)
 Colorbreed  Colorbred  Colorbred   Tạo màu sắc cho gia súc sinh ra
 Colorcast  Colorcast  Colorcast  Nhuốm màu ánh sáng
 Come  Came  Come  Đến
 Cost  Cost  Cost  Trị giá
 Counterdraw  Counterdrew  Counterdrawn  Tô theo đường vẽ
 Counterlight  Counterlit  Counterlit  Chiếu sáng ngược
 Cowrite  Cowrote  Cowritten  Cùng viết, đồng sáng tác
 Creep  Crept  Crept  Bò, leo
 Crossbreed  Crossbred  Crossbred  Cho lai giống
 Crosscut  Crosscut  Crosscut  Tráo cảnh chớp qua lại (trong phim ảnh)
 Crosslight  Crosslit  Crosslit  Rọi ánh sáng từ nhiều phiá
 Crow  Crowed  Crowed  Gáy (gà)
 Cut  Cut  Cut  Cắt
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.