Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Take  Took  Taken  Lấy, đem, dẫn
 Teach  Taught  Taught  Dạy học
 Tear  Tore  Torn  Xé rách
 Telecast  Telecast  Telecast  phát đi bằng truyền hình
 Tell  Told  Told  Nói, kể, bảo
 Test-fly  Test-flew  Test-flown  Bay thử (một máy bay mới chế tạo)
 Think  Thought  Thought  Nghĩ, tưởng
 Thrive  Throve  Thriven  Thịnh vượng
 Throw  Threw  Thrown  Liệng, ném
 Thrust  Thrust  Thrust  Đẩy mạnh, đâm
 Thunderstrike  Thunderstruck  Thunderstruck  Đánh mạnh vào
 Tine  Tint  Tined  Châm, chích, chọc
 Tread  Trod  Trodden  Chà đạp, giẫm
 Troubleshoot  Troubleshot  Troubleshot  sửa chữa
 Typecast  Typecast  Typecast  Cho đóng cùng một loại vai trò nhiều lần
 Typeset  Typeset  Typeset  sắp chữ
 Typewrite  Typewrote  Typewritten  đánh máy
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.