Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Unbear  Unbore  Unborn  nới, cởi dây cương
 Unbend  Unbent  Unbent  Uốn thẳng, thẳng ra
 Unbind  Unbound  Unbound  Mở, tháo ra
 Unbuild  Unbuilt  Unbuilt  phá sạch, san phẳng
 Unclothe  Unclad  Unclad  cởi áo; lột trần
 Underbuy  Underbought  Underbought  Mua giá rẻ
 Undercut  Undercut  Undercut  chạm trổ, đưa ra giá rẻ hơn
 Underdo  Underdid  Underdone  làm ít, nấu chưa chín
 Underfeed  Underfed  Underfed  cho ăn đói, thiếu ăn
 Undergird  Undergirt  Undergirt  củng cố; ủng hộ
 Undergo  Underwent  Undergone  Chịu, trải qua
 Underlay  Underlaid  Underlaid  đỡ, trụ
 Underlet  Underlet  Underlet  cho thuê lại, cho thuê với giá quá thấp
 Underlie  Underlay  Underlain  nằm dưới, làm nền tảng cho
 Underpay  Underpaid  Underpaid  trả lương thấp
 Underrun  Underran  Underrun  chạy qua phía dưới
 Undersell  Undersold  Undersold  Bán rẻ hơn
 Undershoot  Undershot  Undershot  không tới, không đưa... đến
 Underspend  Underspent  Underspent  Chi tiêu dưới mức
 Understand  Understood  Understood  Hiểu biết
 Undertake  Undertook  Undertaken  Đồng ý thực hiện
 Underthrust  Underthrust  Underthrust  Kê đẩy từ dưới
 Underwrite  Underwrote  Underwritten  Ký xác nhận ở dưới
 Undo  Undid  Undone  Tháo, cởi
 Undraw  Undrew  Undrawn  Làm ngược lại với "Draw"
 Undraw  Undrew  Undrawn  Làm ngược lại với "Draw"
 Unfreeze  Unfroze  Unfrozen  làm cho tan ra, chảy ra
 Unhang  Unhung  Unhung  hạ xuống, bỏ xuống
 Unhide  Unhid  Unhidden  Làm ngược lại với "Hide"
 Unhold  Unheld  Unheld  Làm ngược lại với "Hold"
 Unlay  Unlaid  Unlaid  tháo (dây thừng) ra từng sợi
 Unmake  Unmade  Unmade  phá đi; phá huỷ
 Unreeve  Unrove  Unrove  tháo rút (dây)
 Unsay  Unsaid  Unsaid  chối, nuốt lời
 Unsell  Unsold  Unsold  Làm ngược lại với "Sell"
 Unsew  Unsewed  Unsewn  tháo đường may
 Unsling  Unslung  Unslung  cởi dây đeo, dây móc
 Unspeak  Unspoke  Unspoken  Làm ngược lại với "Speak"
 Unspin  Unspun  Unspun  Làm ngược lại với "Spin"
 Unstick  Unstuck  Unstuck  bóc, gỡ
 Unstring  Unstrung  Unstrung  tháo dây, nới dây
 Unswear  Unswore  Unsworn  thề ngược lại
 Unteach  Untaught  Untaught  dạy điều ngược lại
 Unthink  Unthought  Unthought  Làm ngược lại với "Think"
 Untread  Untrod  Untrodden  đi ngược trở lại
 Unweave  Unwove  Unwoven  tháo ra
 Unwind  Unwound  Unwound  Tháo ra
 Unwrite  Unwrote  Unwritten  Làm ngược lại với "Write"
 Upbuild  Upbuilt  Upbuilt  Xem "Build"
 Uphold  Upheld  Upheld  Ủng hộ
 Uppercut  Uppercut  Uppercut  đánh móc từ dưới lên
 Uprise  Uprose  Uprisen  thức dậy
 Upset  Upset  Upset  Lật, làm đổ
 Upspring  Upsprang  Upsprung  Xem "Spring"
 Upsweep  Upswept  Upswept  Xem "Sweep"
 Uptear  Uptore  Uptorn  Xem "Tear"
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.