Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Lade  Laded  Laden  Chất lên tàu
 Landslide  Landslid  Landslid  Lở (đá), thắng phiếu lớn
 Lay  Laid  Laid  Đặt, để, đẻ
 Lead  Led  Led  Dẫn, đưa đến
 Lean  Leant  Leant  Dựa vào
 Leap  Leapt  Leapt  Nhảy
 Learn  Learned  Learnt  Học
 Leave  Left  Left  Ra đi, bỏ
 Lend  Lent  Lent  Cho mượn
 Lep  Lept  Lept  nhảy qua, vượt qua
 Let  Let  Let  Để, cho
 Lie  Lay  Lain  Nằm
 Light  Lit  Lit  Thắp sáng
 Linebreed  Linebred  Linebred  Cho (cùng loại thú) ăn hàng loạt
 Lose  Lost  Lost  Mất
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.