Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Partake  Partook  Partaken  Tham gia, dự phần
 Pay  Paid  Paid  Trả tiền
 Pen  Pent  Pent  viết, sáng tác, nhốt lại
 Plead  Pled  Pled  bào chữa, biện hộ
 Potshoot  Potshoot  Potshoot  Bắn bất chợt (không định trước)
 Prebind  Prebound  Prebound  Đóng (sách) trước
 Prebuild  Prebuilt  Prebuilt  Xem chữ "Build" (Làm nhà tiền chế)
 Precut  Precut  Precut  Xem chữ "Cut"
 Predo  Predid  Predone  Xem chữ "Do"
 Premake  Premade  Premade  Xem chữ "Make" (Làm trước, làm sẵn)
 Prepay  Prepaid  Prepaid  trả trước
 Presell  Presold  Presold  Xem chữ "Sell" (Bán trước thời gian loan báo)
 Preset  Preset  Preset  thiết lập sẵn, cái đặt sẵn
 Preshrink  Preshrank  Preshrunk  Xem "Shrink" (Ngâm cho vải co trước khi may)
 Presplit  Presplit  Presplit  Xem chữ "Split"
 Proofread  Proofread  Proofread  Đọc dò (bản thảo trước khi in)
 Prove  Proved  Proven  chứng tỏ
 Put  Put  Put  Đặt, để
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.