Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Make  Made  Made  Làm, chế tạo
 Mean  Meant  Meant  Ý muốn nói
 Meet  Met  Met  Gặp
 Melt  Melted  Molten  tan ra, cảm động
 Misbecome  Misbecame  Misbecome  không thích hợp
 Miscast  Miscast  Miscast  phân công đóng vai không thích hợp
 Mischoose  Mischose  Mischosen   Chọn sai
 Miscut  Miscut  Miscut   Cát sai, cắt xấu
 Misdeal  Misdealt  Misdealt  Chia bài sai
 Misdo  Misdid  Misdone  phạm lỗi
 Misfall  Misfell  Misfallen  Sự cố xảy ra
 Misfeed  Misfed  Misfed  Máy kẹt đầu vào
 Misgive  Misgave  Misgiven  Gây lo âu
 Mishear  Misheard  Misheard  nghe lầm
 Mishit  Mishit  Mishit  ném (bóng) một cách tồi
 Misknow  Misknew  Misknown  hiểu kém, không nhận ra
 Mislay  Mislaid  Mislaid  Để thất lạc
 Mislead  Misled  Misled  Làm lạc đường
 Mislearn  Mislearnt  Mislearnt  Học sai
 Misread  Misread  Misread  đọc sai
 Missay  Missaid  Missaid  Phát biểu sai, nhầm
 Missend  Missent  Missent  Gửi nhầm
 Misset  Misset  Misset  Đặt sai vị trí
 Misspeak  Misspoke  Misspoken  Nói sai, nhầm
 Misspell  Misspelt  Misspelt  viết sai chính tả
 Misspend  Misspent  Misspent  Lãng phí
 Misswear  Misswore  Missworn  Thề ẩu, thề bưà bãi
 Mistake  Mistook  Mistaken  Phạm sai lầm
 Misteach  Mistaught  Mistaught   Dạy sai, không thích hợp
 Mistell  Mistold  Mistold  Cho biết sai sự thật
 Misthink  Misthought  Misthought  Suy nghĩ sai cách
 Misunderstand  Misunderstood  Misunderstood  Hiểu lầm
 Miswear  Misswore  Misworn  Ăn mặc sai, không thích hợp
 Miswed  Miswed  Miswed  Lấy nhau sai, không xứng hợp
 Miswrite  Miswrote  Miswritten  Viết sai, không thích hợp
 Mow  Mowed  Mown  Xén, cắt
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.