Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Fall  Fell  Fallen  Rơi, té
 Farebeat  Farebeat  Farebeaten  Tránh trả phí tổn
 Feed  Fed  Fed  Nuôi
 Feel  Felt  Felt  Cảm thấy
 Fight  Fought  Fought  Chiến đấu
 Find  Found  Found  Tìm ra
 Fit  Fit  Fitted  làm cho hợp, vừa
 Flee  Fled  Fled  Tẩu thoát, chạy
 Fling  Flung  Flung  Ném, liệng
 Floodlight  Floodlit  Floodlit  Rọi, chiếu đèn pha
 Fly  Flew  Flown  Bay
 Flyblow  Flyblew  Flyblown  Làm ung thối do cài mầm mống xấu vào
 Forbear  Forbore  Forborne  Cử, kiêng
 Forbid  Forbade  Forbidden  Cấm
 Fordo  Fordid  Fordone  giết, khử
 Forecast  Forecast  Forecast  dự đoán, dự báo
 Forefeel  Forefelt  Forefelt  có dự cảm, linh cảm trước
 Forego  Forewent  Foregone  Bỏ, chừa
 Foreknow  Foreknew  Foreknown  Biết trước
 Forerun  Foreran  Forerun  báo hiệu, vượt lên trước
 Foresee  Foresaw  Foreseen  Thấy trước
 Foreshow  Foreshowed  Forshowed  nói trước, báo hiệu
 Forespeak  Forespoke  Forespoken  Ráo đầu, mào đầu, tiên đoán
 Foretell  Foretold  Foretold  Nói trước
 Forget  Forgot  Forgotten  Quên
 Forgive  Forgave  Forgiven  Tha thứ
 Forlese  Forlore  Forlorn   Bỏ rơi
 Forsake  Forsook  Forsaken  Bỏ
 Forswear  Forswore  Forsworn  Thề bỏ
 Fraught  Fraught  Fraught   Chưá, tồn kho
 Freeze  Froze  Frozen  Đông lại
 Frostbite  Frostbit  Frostbitten  Tứ chi bị tàn phế do đông lạnh
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.