Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 

Verbs - Động từ

  Xem tiếp >> A   B   C   D   E   F   G       K   L     O   P   Q   R   S   T   U   W

 Base Form  Past Simple  Past Participle  Nghĩa
 Inbreed  Inbred  Inbred  bẩm sinh
 Indwell  Indwelt  Indwelt  ở trong, nằm trong
 Inhold  Inheld  Inheld  Nôi căn, có sẵn ở trong
 Inlay  Inlaid  Inlaid  Khảm, cẩn
 Input  Input  Input  Đưa vào
 Inset  Inset  Inset  ghép, dát
 Interblend  Interblended  Interblended  trộn lẫn
 Interbreed  Interbred  Interbred  giao phối, lai giống
 Intercut  Intercut  Intercut  xen cảnh
 Intergrave  Intergraved  Intergraved  Khắc vào
 Interlay  Interlaid  Interlaid  đặt xen, dát xen
 Interset  Interset  Interset  Phối trí xen kẽ
 Interweave  Interwove  Interwoven  Trộn lẫn, xen lẫn
 Interwind  Interwound  Interwound  cuộn vào, quấn vào với nhau
 Inweave  Inwove  Inwoven  dệt lẫn
 Inwind  Inwound  Inwound  Quấn (cuốn) vào
 
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.