Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Workers - Công việc
Occupations - Nghề nghiệp


 
plumber.jpg
plumber
carpenter.jpg
carpenter
gardener.jpg
gardener
locksmith.jpg
locksmith
 
electrician.jpg
electrician
painter.jpg
painter
housekeeper.jpg
housekeeper
janitor.jpg
janitor
 
doorman.jpg
doorman
foreman.jpg
foreman
artist.jpg
artist
photographer.jpg
photographer
 
writer.jpg
writer
architect.jpg
architect
reporter.jpg
reporter
salesperson.jpg
salesperson
 
officer.jpg
officer
teller.jpg
teller
receptionist.jpg
receptionist
accountant.jpg
accountant
 
messenger.jpg
messenger
baker.jpg
baker

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.