Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Workers - Công việc
An Office - Văn phòng


 
headset.jpg
headset
switchboard.jpg
switchboard
printer.jpg
printer
cubicle.jpg
cubicle
 
typist.jpg
typist
printout.jpg
printout
calendar.jpg
calendar
typewriter.jpg
typewriter
 
secretary.jpg
secretary
desk.jpg
desk
rolodex.jpg
rolodex
telephone.jpg
telephone
 
computer.jpg
computer
typing_chair.jpg
typing chair
manager.jpg
manager
calculator.jpg
calculator
 
bookcase.jpg
bookcase
photocopier.jpg
photocopier
stapler.jpg
stapler
paper_clips.jpg
paper clips
 
envelope.jpg
envelope
lobtailing.jpg
lobtailing

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.