Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Sports, activity - Thể thao, hành động
At the Beach - Bãi biển


 
boardwalk.jpg
boardwalk
motel.jpg
motel
biker.jpg
biker
whistle.jpg
whistle
 
lifeguard.jpg
lifeguard
binoculars.jpg
binoculars
lifeboat.jpg
lifeboat
sunglasses.jpg
sunglasses
 
pail.jpg
pail
shovel.jpg
shovel
sunbather.jpg
sunbather
kite.jpg
kite
 
runners.jpg
runners
wave.jpg
wave
surfboard.jpg
surfboard
kickboard.jpg
kickboard
 
swimmer.jpg
swimmer
tube.jpg
tube
waterfall.jpg
waterfall
sand.jpg
sand
 
sandcastle.jpg
sandcastle
snorkel.jpg
snorkel
mask.jpg
mask
flippers.jpg
flippers
 
wetsuit.jpg
wet suit
shell.jpg
shell

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.