Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #054


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Every month my ___________ goes to see my grandmother.
mosque
mother
mountain
2) They go to the _____________ together.
mosque
mother
mountain
3) My grandmother plants vegetables at the new __________ .
mouths
move
moon
4) She ____________ her age by 13 to find her age in months.
move
mosque
multiplies
5) One day my grandmother will ________ here to live with us.
move
mosque
multiplies
6) She will move in six _____________.
multiplies
mouths
months
7) "But you have enough _____________ to feed", she says.
multiplies
mouths
months
8) She is still strong enough to climb a _____________.
moon
mountain
mosque
9) She loves the _____________ of railway trains.
move
mother
movement
10) She wakes late every _____________.
morning
movement
move      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.