Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #055


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) It seems _____________ to enjoy familiar music.
necessary
national
natural
2) We play modern _____________ instruments.
music
musical
Muslims
3) It is _____________ to practise the music often.
natural
narrow
necessary
4) How often do you practise the ____________?
music
name
nation
5) In New Zealand, Labour Day is a _____________ holiday.
national
musical
narrow
6) The horse won the race by a _____________.
narrow
name
neck
7) Each _____________ has a national flag.
Muslims
name
nation
8) Most people in UAE are _____________.
Muslims
name
nation
9) Many women take their husband's family _____________.
Muslims
name
nation      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.