Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #053


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) My grandfather enjoys a lot of _____________ music.
modern
mixture
mirror
2) He walks for forty _____________ every morning.
mixes
mistakes
minutes
3) He _____________ his paints on a plate.
mixes
mistakes
minutes
4) His _____________ is as clear as when he young.
milk
mind
mirror
5) He drinks two glasses of _____________ every day.
milk
mind
mirror
6) His life is a _____________ of work and play.
mixes
mixture
mistakes
7) He always has enough _____________.
modern
mistakes
money
8) He learns from his _____________.
modern
mistakes
money
9) He never _____________ my birthday.
misses
mixes
mistakes
10) He gets a surprise when he looks in the _____________.
mistakes
mirror
modern      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.