Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Simple Present - 3rd Person Singular - Exercise 2


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I can - she .........
2) I watch - she .........
3) I tidy - she .........
4) I help - she .........
5) I do - she .........
6) I must - she .........
7) I hurry - she .........
8) I pass - she .........
9) I enjoy - she .........
10) I walk - she .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.