Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Simple Present - 3rd Person Singular


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I sing - she.........
2) I play - she .........
3) I read - she .........
4) I go - she .........
5) I ask - she .........
6) I carry - she .........
7) I say - she .........
8) I wash - she .........
9) I call - she .........
10) I cry - she .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.