Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

The verb to do - Exercise 1


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) The girls like tennis, but they ......... like football.
2) What ......... Sandra like to do?
3) .........Mr Nelson play tennis every weekend?
4) Where ......... Aunt Mary live?
5) .........Brenda and Margret bake muffins for their party?
6) Max plays tennis, but he ......... play table tennis.
7) ......... the family visit Grandpa in the hospital?
8) Mandy likes oranges, but she ......... like bananas.
9) What ......... you like for lunch, Lisa?
10) ......... the children learn German at school?      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.