Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Plural in English - Exercise 2


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) French - .........
2) scarf - .........
3) family - .........
4) leaf - .........
5) country - .........
6) kitten - .........
7) table - .........
8) kiss - .........
9) pencil - .........
10) man - .........
11) cloud - .........
12) roof - .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.