Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Participles


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) a ......... boy (wait)
2) a ......... car (break)
3) the ......... pizza (forget)
4) the ......... father (work)
5) I saw him ......... . (go)
6) the ......... pupils (talk)
7) strictly ......... (speak)
8) the girl ......... next door (live)
9) the ......... computer (repair)
10) ......... fans (excite)      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.