Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Plural in English - Exercise 1


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) dress - .........
2) ferry - .........
3) car - .........
4) garage - .........
5) office - .........
6) book - .........
7) smile - .........
8) horizon - .........
9) light - .........
10) house - .........
11) bed - .........
12) party - .........
13) box - .........
14) valley - .........
15) woman - .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.