Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Plural in English - Exercise 3


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) memo - .........
2) Navajo - .........
3) solo - .........
4) studio - .........
5) series - .........
6) horse - .........
7) park - .........
8) wife - .........
9) family - .........
10) mouse-trap - .........
11) dress - .........
12) carpet - .........
13) belief - .........
14) country - .........
15) snowman - .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.