Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Yesterday, Today & Tomorrow


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I did it .........
yesterday
tomorrow
2) I ......... there today.
go
am going
3) My plane leaves .........
yesterday
tomorrow
4) I haven't seen her .........
yesterday
today
5) I haven't seen her since .........
yesterday
today
6) I saw them ......... morning.
yesterday
in yesterday
7) I'll do it first thing .........
yesterday
today
tomorrow
8) I'm going there ......... night.
tomorrow
at tomorrow
9) I could do it ......... if you like.
yesterday
tomorrow
10) ......... is her birthday; she'll be fifteen.
Today
Tomorrow
11) I might go there .........
yesterday
tomorrow      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.