Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Order of Adjectives


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I bought a pair of ......... shoes.
black leather
leather black
2) It was a ......... car.
red fast
fast red
3) It's a ......... building.
big round
round big
4) I bought ......... knife.
a Swiss army
an army Swiss
5) It's ......... film.
a beautiful old
an old beautiful
6) He's ......... man.
an unfriendly rich
an rich unfriendly
7) It's ......... phone.
a mobile expensive
an expensive mobile
8) It's ......... village.
an old lovely
a lovely old
9) The ......... visitors were Japanese.
two last
last two
10) He's got ......... eyes.
blue big
big blue
11) It's a ......... house.
nice new
new nice
12) It's ......... airline.
a popular American
an American popular
13) It's ......... company.
a family old
an old family
14) It's a ......... restaurant.
cheap good
good cheap      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.