Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

A, An or The


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) ......... River Nile
...
The
2) Mount Everest is in ......... Himalayas.
...
the
3) ......... egg
a
an
4) ......... European
a
an
5) ......... umbrella
a
an
6) ......... university
a
an
7) ......... one-day training course
a
an
8) ......... orange
a
an
9) ......... union
a
an
10) ......... apple
a
an
11) I read ......... great book today.
a
an
12) ......... MA
a
an      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.