Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

All or Every


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I go there _____.
every day
every days
everyday
everydays
2) There's a bus _____ quarter of an hour.
every
all
all of
3) "All" can be used as a pronoun.
True
False
4) "Every" can be used as a pronoun.
True
False
5) Yesterday. it rained _____ day.
all
every
6) We had _____ sort of problems doing it.
all
every
7) I tried _____ single thing I could think of, but it still didn't work.
all
every
8) I've read _____ her books.
all
every
9) I've seen _____ film he's made.
all
every
10) It took me _____ day to finish.
all
every      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.