Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Already or Yet


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I was tired, _____ I managed to finish it.
already
yet
2) Have you _____ finished?
already
yet
3) As _____, I haven't has time to call her.
already
yet
4) He has _____ to start the project.
already
yet
5) Have they arrived _____?
already
yet
6) Have they _____ finished?
already
yet
7) I was shocked that they had _____ done it.
already
yet
8) I was surprised that they had _____ to decide what to do.
already
yet
9) She had _____ to arrive.
already
yet
10) He has _____ arrived.
already
yet
11) I had _____ had enough.
already
yet      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.