Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Adverbs - Position


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Never
I never go there.
I go never there.
Never I go there
2) Usually
I usually get up at six-thirty.
I get usually up at six-thirty.
3) Often
I often go there.
I go there often.
Both
4) Generally
Generally I don't read a newspaper.
I don't read a newspaper generally.
Both
5) Rarely
Rarely I go there.
I go there reraly.
Both
6) Soon
I'll do it soon.
I'll do soon it.
Both
7) Frequently
I am frequently late for work.
I frequently am late gor work.
Both
8) Always
I am on always time.
I am always on time.
Both
9) Yet
I haven't finished yet it.
I haven't finished it yet.
Both
10) Now
I want now it.
I want it now.
Both
11) Tomorrow
Tomorrow I'll go there.
I'll go there tomorrow.
Both
12) Yesterday
I yesterday went there.
I went there yesterday.
Both
13) Today
She arrives today.
She today arrives.
Both
14) Yet
I haven't done it yet.
I haven't yet done it.
Both
15) Still
I still haven't finished.
I haven't finished still.
Both      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.