Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Adjective - Positive & Negative


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Generous
positive
negative
2) Mean
positive
negative
3) Calm
positive
negative
4) Harmful
positive
negative
5) Harmless
positive
negative
6) Wise
positive
negative
7) Stupid
positive
negative
8) Foolish
positive
negative
9) Ugly
positive
negative
10) Unkind
positive
negative
11) Punctual
positive
negative
12) Fascinating
positive
negative
13) Free
positive
negative      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.