Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 18

What is the base form of these verbs?

 
2 
7    3    5    6   
1       
    8     
     
  9    4         
     
  10     
11           
 
 
  Q 1: undercut  
  Q 2: went  
  Q 3: reran  
  Q 4: burnt  
  Q 5: sewed  
  Q 6: outsaw  
  Q 7: foreshowed  
  Q 8: wet  
  Q 9: inbred  
  Q 10: rapped  
  Q 11: unspun  
Question 1: undercut - 8 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.