Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 17

What is the base form of these verbs?

 
2  4 
1-6          3   
    7              5 
       
       
8                   
   
9           
 
10       
 
  Q 1: rode  
  Q 2: hewed  
  Q 3: roughcast  
  Q 4: strode  
  Q 5: enwound  
  Q 6: retore  
  Q 7: overrode  
  Q 8: mischose  
  Q 9: shore  
  Q 10: took  
Question 1: rode - 4 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.