Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 19

What is the base form of these verbs?

 
4 
1  6  2      3         
       
    7         
        5 
  8           
    9       
   
10       
 
  Q 1: overpast  
  Q 2: interlaid  
  Q 3: bided  
  Q 4: besought  
  Q 5: let  
  Q 6: linebred  
  Q 7: dwelt  
  Q 8: crowed  
  Q 9: hurt  
  Q 10: slew  
Question 1: overpast - 8 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.