Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 16

What is the base form of these verbs?

 
3 
6    1           
   
  5 
7        4   
  8         
     
9      2     
 
10       
 
 
11         
 
 
  Q 1: retaught  
  Q 2: outsold  
  Q 3: set  
  Q 4: bent  
  Q 5: dived  
  Q 6: farebeat  
  Q 7: wept  
  Q 8: rove  
  Q 9: beheld  
  Q 10: tore  
  Q 11: flung  
Question 1: retaught - 7 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.