Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 15

What is the base form of these verbs?

 
1  3  5 
6          4   
       
7             
  8           
  2   
9         
   
  10       
 
 
  Q 1: crosslit  
  Q 2: sold  
  Q 3: laded  
  Q 4: taught  
  Q 5: begot  
  Q 6: recast  
  Q 7: cast  
  Q 8: clad  
  Q 9: drove  
  Q 10: lent  
Question 1: crosslit - 10 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.