Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 14

What is the base form of these verbs?

 
1 
6      2        3    5 
       
7             
    8        4         
         
     
9          10     
 
 
  Q 1: inwound  
  Q 2: prebuilt  
  Q 3: output  
  Q 4: leapt  
  Q 5: resat  
  Q 6: snapshot  
  Q 7: shone  
  Q 8: spellbound  
  Q 9: claught  
  Q 10: pent  
Question 1: inwound - 6 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.