Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 11

What is the base form of these verbs?

 
6    1    3         
   
   
7          4     
     
    5 
8           
9         
2   
10             
 
 
  Q 1: dight  
  Q 2: wet  
  Q 3: retrod  
  Q 4: caught  
  Q 5: awoke  
  Q 6: undergirt  
  Q 7: shortcut  
  Q 8: fed  
  Q 9: heaved  
  Q 10: rewove  
Question 1: dight - 5 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.