Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 12

What is the base form of these verbs?

 
4  6 
7  3             
     
8         
1    9    5   
10           
   
  2   
     
11           
   
   
 
 
 
  Q 1: undrew  
  Q 2: built  
  Q 3: unlaid  
  Q 4: slunk  
  Q 5: interbred  
  Q 6: upset  
  Q 7: outslept  
  Q 8: leant  
  Q 9: knit  
  Q 10: inlaid  
  Q 11: wrung  
Question 1: undrew - 6 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.