Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 10

What is the base form of these verbs?

 
2 
6             
 
7    3      4 
   
8    1         
    9  5     
   
   
   
   
  10             
 
 
  Q 1: typeset  
  Q 2: rived  
  Q 3: wended  
  Q 4: dealt  
  Q 5: overran  
  Q 6: misdealt  
  Q 7: enwound  
  Q 8: outran  
  Q 9: lost  
  Q 10: sunburned  
Question 1: typeset - 7 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.