Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 9

What is the base form of these verbs?

 
2 
1    4 
     
7             
   
8    3          5  6 
         
    9         
  10           
   
 
  Q 1: proofread  
  Q 2: heard  
  Q 3: rang  
  Q 4: prepaid  
  Q 5: thought  
  Q 6: shut  
  Q 7: cowrote  
  Q 8: forecast  
  Q 9: input  
  Q 10: gelded  
Question 1: proofread - 9 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.