Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 6

What is the base form of these verbs?

 
4 
6    2              5 
     
7           
     
1-8              9         
   
  10      3 
   
 
 
  Q 1: mowed  
  Q 2: telecast  
  Q 3: ate  
  Q 4: slept  
  Q 5: dreamed  
  Q 6: interblended  
  Q 7: clapped  
  Q 8: miscast  
  Q 9: smelt  
  Q 10: shod  
Question 1: mowed - 3 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.