Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 7

What is the base form of these verbs?

 
1 
 
6          2 
  7        4 
     
8            9      5 
       
   
10            3       
   
   
 
 
 
  Q 1: halterbroke  
  Q 2: swank  
  Q 3: inset  
  Q 4: knew  
  Q 5: dared  
  Q 6: inlaid  
  Q 7: wreaked  
  Q 8: rehung  
  Q 9: held  
  Q 10: overwrote  
Question 1: halterbroke - 11 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.