Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 5

What is the base form of these verbs?

 
6    2                 
 
7  1                4 
     
    3   
        5 
  8           
     
  9             
     
 
  Q 1: relaid  
  Q 2: bespoke  
  Q 3: cleft  
  Q 4: dispread  
  Q 5: sneaked  
  Q 6: rebroadcast  
  Q 7: crossbred  
  Q 8: kept  
  Q 9: partook  
Question 1: relaid - 5 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.