Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 4

What is the base form of these verbs?

 
1  4 
6                    5 
     
7                 
   
  3  8         
   
9    2     
   
  10       
 
 
 
 
  Q 1: outshone  
  Q 2: alit  
  Q 3: wreaked  
  Q 4: drew  
  Q 5: wrung  
  Q 6: counterdrew  
  Q 7: unstuck  
  Q 8: fought  
  Q 9: left  
  Q 10: kept  
Question 1: outshone - 8 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.