Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 3

What is the base form of these verbs?

 
1  3 
  5      4   
6      2         
       
7                 
       
8                 
     
9          10           
 
  Q 1: overspoke  
  Q 2: engirt  
  Q 3: forlore  
  Q 4: disproved  
  Q 5: outdid  
  Q 6: bewept  
  Q 7: sightsaw  
  Q 8: reground  
  Q 9: knelt  
  Q 10: precut  
Question 1: overspoke - 9 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.