Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Verb 2

What is the base form of these verbs?

 
1 
5        2        4 
    6         
7              3   
       
  8                   
       
  9       
10             
 
  Q 1: Landslid  
  Q 2: Befell  
  Q 3: Told  
  Q 4: Fraught  
  Q 5: Backbit  
  Q 6: Trod  
  Q 7: Dogfought  
  Q 8: Floodlit  
  Q 9: Tint  
  Q 10: Engraved  
Question 1: Landslid - 9 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.