Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#318: Cock and bull story, Cover story, Inside storyBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin tiếp tục với ba thành ngữ mới cũng có từ Story là câu chuyện. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is ";A Cock and Bull Story”,”A Cock and Bull Story”..

TEXT: (TRANG):”A Cock and Bull Story” có hai từ mới. Cock đánh vần là C-O-C-K nghĩa là con gà trống, và Bull, B-U-L-L, là con bò đực. Thành ngữ này phát xuất từ một chuyện thần tiên trong thế kỷ thứ 15, trong đó các con vật đều biết nói tiếng người, kể cả con gà và con bò. Sau này người ta biết đó là câu chuyện bịa đặt. Vì thế Cock and Bull Story được dùng để chỉ một câu chuyện bịa đặt, không thể tin được. Trong thí dụ sau đây, một ông chồng tên Bill dường như đã ngoại tình.

VOICE: (PAULINE): After Bill didn’t come home for three days he told his wife he was away on a secret mission for the government. But that’s just a cock and bull story. I think he was off with some woman.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline kể lại: Khi anh Bill về nhà sau ba ngày vắng mặt anh nói với vợ anh rằng anh phải đi xa vì một công tác bí mật cho chính phủ. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Tôi cho rằng anh ấy đi chơi với một người đàn bà nào đó.

Ta thấy Secret, đánh vần là S-E-C-R-E-T nghĩa là bí mật, và Mission, M-I-S-S-I-O-N nghĩa là sứ mạng hay công tác. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): After Bill didn’t come home for three days he told his wife he was away on a secret mission for the government. But that’s just a cock and bull story. I think he was off with some woman.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE:(PAULINE): The second idiom is “Cover Story”, “Cover Story”.

TEXT: (TRANG): “Cover Story”có một từ mới là Cover, C-O-V-E-R nghĩa là trang nhất của một tờ báo hay bìa bọc ngoài một cuốn sách.Vì thế Cover Story được dùng để chỉ một câu chuyện quan trọng được đăng trên trang nhất, nhưng thường thì thành ngữ nầy được dùng để chỉ một câu chuyện dùng làm bình phong để che dấu một chuyện khác. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE: (PAULINE): The F.B.I. agent got just close enough to the crooked stock broker to watch him and his friends. The cover story she told him was that she was a newspaper reporter doing a story on Wall Street.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Nhân viên của Cơ Quan điều tra liên bang Hoa kỳ đã tìm cách đến gần người môi giới bán cổ phần gian xảo để theo dõi ông ta và các bạn đồng nghiệp của ông ta. Cô nhân viên này đã giả danh làm một phóng viên, và nói với ông ta là cô đang viết một bài về thị trường chứng khoán ở phố Wall.

Ta thấy FBI, chữ viết tắt của Federal Bureau of Investigation là Cơ quan điều tra liên bang Hoa kỳ, Crooked đánh vần là C-R-O-O-K-E-D là gian xảo, thiếu ngay thẳng, Broker, B-R-O-K-E-R là người môi giới bán hàng, và Reporter đánh vần là R-E-P-O-R-T-E-R là nhà báo hay phóng viên. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): The F.B.I. agent got just close enough to the crooked stock broker to watch him and his friends. The cover story she told him was that she was a newspaper reporter doing a story on Wall Street.

 TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “An Inside Story”, “An Inside Story”.

TEXT: (TRANG): Inside Story có từ Inside, I-N-S-I-D-E nghĩa là bên trong. Vì thế Inside Story là một câu chuyện kín đáo mà chỉ có một số người bên trong một tổ chức hay một công ty được quyềøn biết mà thôi. Trong thí dụ sau đây một quan sát viên người nước ngoài có nhận xét sau đây về tình hình tại Bắc triều tiên.

VOICE: (PAULINE): The North Korean dictator keeps telling the world he’s not building an atomic bomb. But his country is so closed off nobody in the outside world knows the real inside story.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Nhà độc tài Bắc triều tiên tiếp tục nói với thế giới rằng ông ta không chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, Bắc triều tiên bị quá cô lập nên không có ai ở thế giới bên ngoài biết được câu chuyện thực sự bên trong là gì.

Những từ mới mà ta cần biết là: Dictator, đánh vần là D-I-C-T-A-T-O-R là nhà độc tài, Atomic, A-T-O-M-I-C là nguyên tử, Closed Off, đánh vần là C-L-O-S-E D và O-F-F, là đóng kín, đóng chặt. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): The North Korean dictator keeps telling the world he’s not building an atomic bomb. But his country is so closed off nobody in the outside world knows the real inside story.

TEXT: (TRANG): Thí dụvừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là A Cock And Bull Story là một câu chuyện giả dối, hai là ”A Cover Story”là một câu chuyện làm bình phong để che đậy một chuyện khác, và ba là ”An Inside Story”là một câu chuyện mà chỉ có những người trong nội bộ mới biết được. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5664   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.