Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 154 - Anh Ngữ sinh động bài 154Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 154. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả. Trước hết, ta hãy ôn lại những câu chính của bài trước, trong đó Gary khuyên cách gây tín nhiệm trong một cuộc thương lượng—how to build trust in a negotiation. Ông nói những câu như: Good negotiators want an agreement that is good for both sides.=những người thương lượng giỏi muốn đạt được một thoả thuận tốt cho cả hai bên. A win-win solution=giải pháp cả hai bên đều đồng ý. So negotiating can be different from playing a game, where one person wins and the other person loses.=Như vậy thương lượng khác với một trò chơi hay trận đấu ở chỗ là trong một trò chơi, một bên thắng, một bên thua. To win/won/won=thắng, được. To lose/lost/lost.=thua, mất. Gary nói: Try to understand what the other side needs.=Gắng tìm hiểu phe bên kia cần gì. Find out everything that you can about the company.=Hãy cố gắng tìm kiếm tin tức liên quan đến hãng đó. Get to know the people in the company.=Tìm hiểu, làm quen với nhân viên hãng đó. Arrive early at meetings to chat about personal matters.= Ðến họp sớm, để có thì giờ nói chuyện về những vấn đề cá nhân. Small talk is important because it helps build trust.=Nói chuyện qua loa ban đầu (cuộc họp) là điều quan trọng vì giúp gây tín nhiệm. To socialize with someone=giao thiệp với người nào. Ðoạn tới, quí vị nghe một câu rồi nói Ðúng hay Sai, True or False, tuỳ ý nghĩa bài đã học.

Cut 1

Language Focus: True/False

Larry:  True or False.

Eliz:  In a negotiation, you should try to win, like in a game.
 
(ding)
(pause for answer)

Eliz:  False. The goal should be an agreement that will help both sides.

(pause)

Eliz:  It’s a bad idea to socialize with the other side in a negotiation.

(ding)
(pause for answer)

Eliz:  False. You should try to build personal relationships.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Business Dialog, Ðàm thoại Thương Mại, Thomas trình bầy tin tức về công ty Burger Town cho cô Sophia là xếp của ông ta. Thomas is presenting information about Burger Town to his boss, Sophia. Công ty Metro Foods, nơi làm việc của Thomas và Sophia, đang thương lượng để mua công ty Burger Town. Their company, Metro Foods, is negotiating to buy Burger Town. Chữ mới: Market share: “thị phân”: phần phân phối trên thị trường, tỷ lệ lượng đồ bán ra của một công ty trên toàn thị trường. To decline=giảm đi, suy sụp, khước từ. Declining sales=mức bán ra giảm. Declining prices=giá giảm đi. Decline an invitaton=từ chối lời mời.

Figures=numbers=những con số. According to these figures, the market share of Burger Town has declined twenty percent during the last three years.=theo những con số này thì tỉ lệ lượng hàng bán ra của công ty Burger Town đã giảm 20 phần trăm trong ba năm qua. It’s clear that competition is increasing.=rõ ràng là sự cạnh tranh gia tăng. Những câu diễn tả sự lo ngại: That has me really worried.= That really worries me.=I’m quite concerned about that.= điều đó làm tôi thực lo ngại. I’m especially concerned about competition from other types of fast food restaurants.=tôi đặc biệt lo ngại về sự cạnh tranh của những loại nhà hàng khác bán đồ ăn liền. Hamburgers aren’t as popular as they used to be.=Bánh mì nhân thịt bò nghiền không còn được ưa thích như xưa. That’s definitely a concern.= đó chắc chắn là một mối quan tâm. Một câu diễn tả sự nghi ngờ: I’m not sure that this is the right time to invest in a fast food company.=tôi không chắc là bây giờ là lúc thuận tiện để đầu tư vào một công ty bán đồ ăn liền. To invest=đầu tư. Investment=sự đầu tư. Investor=người đầu tư.

Burger Town does have a very high quality product.=Công ty Burger Town quả thật có sản phẩm hảo hạng. [chữ “does” dùng trước động từ chính “have” để nhấn mạnh.] Management team=nhóm quản đốc. To be scheduled=dự định, dự trù. We’re scheduled to meet with their top management team next week.=Theo thời biểu thì chúng ta hẹn gặp ban giám đốc của họ tuần tới. We should get to know more about their management team before we begin negotiations. =chúng ta nên tìm hiểu thêm về nhóm quản đốc của họ trước khi ta thương lượng. On schedule=đúng hạn; tương tự: according to schedule, on track; behind schedule=trễ hạn (late); ahead of schedule=trước hạn (early).

Cut 2

Business Dialog: Negotiating

Larry: Business Dialog

 Thomas is presenting information about Burger Town to his boss, Sophia.

 Their company, Metro Foods, is negotiating to buy Burger Town.

The market share of Burger Town has declined twenty percent during the last three years.  

It’s clear that competition is increasing.  

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

 Thomas is presenting information about Burger Town to his boss, Sophia.

 Their company, Metro Foods, is negotiating to buy Burger Town.

Thomas: According to these figures, the market share of Burger Town has declined twenty percent during the last three years.

Sophia: Yes, that has me really worried.

 It’s clear that competition is increasing.

 I’m especially concerned about competition from other types of fast food restaurants.

Thomas: Like pizza and Mexican food?

Sophia: Exactly. Hamburgers aren’t as popular as they used to be.

Thomas: Yes, that’s definitely a concern.

Sophia: Burger Town does have a very high quality product.

 I’m just not sure that this is the right time to invest in a fast food company.

Thomas: Well, we’re scheduled to meet with their management next week.

Sophia: That’s good.

 We should get to know more about their management team before we begin negotiations.

Thomas: Perhaps I can arrange to have lunch or dinner with someone from their team before the meeting.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới ta nghe những câu diễn tả một điều lo ngại, quan tâm, how to express a concern. That has me really worried=điều ấy làm tôi thực lo ngại. Tương tự, Competition worries me. I’m especially concerned about competition. Competition is definitely my concern, tôi lo ngại vì có cạnh tranh. Dùng “I’m just not sure that…” để diễn tả một điều ta bất đồng ý một cách lịch sự. Thay vì nói: “This is not the right time to invest in a fast food company,” bây giờ không phải là lúc thuận tiện để đầu tư vào công ty bán đồ ăn liền, thì Sophia nói: “I’m just not sure that this the right time to invest in a fast food company.” Tương tự, thay vì nói: “That’s not a good idea,” đó không phải là một ý hay, ta nói: “I’m just not sure that’s a good idea.” Hay là: “I’m not so sure that’s a good idea.” Tóm lại, khi diễn tả sự nghi ngờ (doubts), ta dùng những câu như: I’m just not sure…I’m not so sure that… hay I’m not sure about that.

Cut 3

Focus on Functions: Expressing a concern

Larry: Focus on Functions: Expressing a concern

Larry: Listen and Repeat.

Eliz: That has me worried.

(pause for repeat)

Eliz: I’m especially concerned about competition.

(pause for repeat)

Eliz: That is definitely a concern.

(pause for repeat)

Eliz: I’m not sure that this is the right time.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp Văn hoá, Culture Tip, Gary chỉ cho ta cách diễn tả sự quan tâm, và cách diễn tả sự hoài nghi--how to express your concerns, and doubts. Khi thấy những con số chứng tỏ mức phân phối thị trường của hãng Burger Town đã giảm trong ba năm qua, Sophia lo ngại về sự gia tăng cạnh tranh của các công ty khác. Thomas nói: According to these figures, the market share of Burger Town has declined twenty percent during the last three years.=theo những con số này thì thị phân của hãng Burger Town đã giảm 20% trong ba năm qua. Sophia nói: Competition has me really worried.=Tôi lo ngại về sự cạnh tranh. Có thể nói bằng những cách khác cùng một ý như: I’m especially worried about increasing competition from other fast food restaurants. Và để diễn tả sự hoài nghi về việc có nên đầu tư hay không, cô nói: I’m just not sure that this is the right time to invest in a fast food company. To work towards a solution.=cùng nhau tìm ra giải pháp. Toward(s)=về phía, hướng về. Quí vị còn nhớ chữ gì chỉ tỉ lệ phần trăm trên toàn thị trường của một sản phẩm của một công ty? –Ðó là chữ “market share.” Xin nghe và trả lời bằng tiếng Anh: If the market share of a company is declining, is the company doing well or poorly? –Poorly. Xin nghe đoạn cuối.

Cut 4

Gary’s Tips: 

Larry: Gary’s Tips.

 Gary discusses how to express concerns.=Gary bàn về cách diễn tả sự lo ngại.


UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to express concerns.

 In today’s Business Dialog, Sophia and Thomas both have concerns about Burger Town.

 Notice their use of the expressions “That has me really worried” and “I’m especially concerned...”

Thomas: According to these figures, the market share of Burger Town has declined twenty percent during the last three years.

Sophia: Yes, that has me really worried.

 It is clear that competition is increasing.

 I’m especially concerned about competition from other types of fast food restaurants.

Gary: Later, Sophia expresses her doubts with the words “I’m just not sure that this is the right time...”

Sophia: I’m just not sure that this is the right time to invest in a fast food company.

Gary: Mr. Gomez also expresses his concerns when he talks to Mr. Blake about the service manual.

Gomez:  Uh, another one of our major concerns is the service manual.

  We’re quite concerned about getting a service manual in English.

  It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.

Gary: One important part of any negotiation is to bring up your concerns and to understand the other person’s concerns.

 In this way, you can work towards a solution that will work well for both sides of the negotiation.

 Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

 MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 154 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6719   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.