Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Make the shortlist !!! - Thảo danh sách ứng viên !!!Eva: Victoria's done ever so well, hasn't she ?
Loretta: Yes, to make the shortlist for a manager's job in our biggest bank is a real achievement .
Eva: When's the interview ?
Loretta: Next week . She told me that it's not just an interview, but a whole day with tests and exercises as well.
Eva: Sounds really tough . Rather her than me .
Loretta: Yes, but she's very capable and pretty resilient, so I think she'll do well.

Bài dịch mang tính tham khảo

Eva : Victorya đã làm việc thật là tốt phải không?
Loretta : Ừ , thảo danh sách ứng viên cho công việc của một người quản lý trong ngân hàng lớn nhất của chúng ta là một thành tích đáng kể .
Eva : Khi nào thì phỏng vấn ?
Loretta : Tuần sau . Cô ấy bảo mình đây không chỉ là một cuộc phỏng vấn , mà là nguyên cả một ngày với những bài tập và bài kiểm tra .
Eva : Nghe thật khó khăn .
Loretta : Ừ , nhưng cô ấy rất có khả năng và kiên trì , vì thế cô ấy sẽ làm tốt .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7336   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.