Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


The last candidate seemed outstanding to me !!! - Ứng viên cuối cùng có vẻ ấn tượng nhất đối với tôi !!!Chairman: Well we have interviewed everyone on the shortlist. What did you think of them ?
Panel member 1: I thought they were variable . The second and fourth were very strong candidates, the third was average and the first relatively weak .
Chairman: That was also my impression . To be fair to the first, he had rather less experience than the others.
Panel member 2: The last candidate seemed outstanding to me. She answered all our questions very confidently, and was very well qualified.
Chairman :On the other hand the second candidate was also well qualified and had rather more experience.
Panel member 1: It's going to be very difficult to decide which of them is going to get the job.

Bài dịch mang tính tham khảo

Chủ tịch : À chúng ta đã phỏng vấn tất cả mọi người trong danh sách . Các anh nghĩ thế nào về họ ?
Thành viên 1: Tôi nghĩ họ rất là khác nhau . Người thứ hai và người thứ tư là những ứng viên mạnh , người thứ ba thì trung bình và người đầu tiên thì khá yếu .
Chủ tịch : Đó cũng là cảm nhận của tôi . Công bằng mà nói , người thứ nhất có ít kinh nghiệm hơn những người khác .
Thành viên 2: Ứng viên cuối cùng có vẻ ấn tượng hơn cả với tôi . Cô ấy trả lời tất cả những câu hỏi của chúng ta rất tự tin và đáp ứng yêu cầu .
Chủ tịch : Ngoài ra ứng viên thứ hai cũng đạt yêu cầu và có nhiều kinh nghiệm hơn .
Thành viên 1: Sẽ thật là khó để quyết định ai là người sẽ là người nhận được công việc .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8275   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.