Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Think on his feet !!! - Tự suy nghĩ !!!Chairman: I thought every candidate on the shortlist was very impressive.
Panel member 1: Agreed. We would appoint any one of them.
Panel member 2: Indeed but I thought the last we interviewed had one outstanding quality.
Chairman: What is it that particularly struck you about him ?
Panel member 2: The ability to think on his feet. He dealt with the most difficult and unexpected questions we threw at him very coolly and intelligently.
Chairman: That's certainly true and it's not a very common quality.

Bài dịch mang tính tham khảo

Chủ tịch : Tôi nghĩ mọi ứng viên trong danh sách này đều rất ấn tượng .
Thành viên 1 : Tôi đồng ý như vậy . Chúng ta có thể chọn bất cứ ai trong số họ .
Thành viên 2 : Thật vậy nhưng tôi nghĩ cái người cuối cùng mà chúng ta phỏng vấn đấy có một khả năng vượt trội .
Chủ tịch : Điều gì khiến anh để ý đặc biệt đến anh ta như thế ?
Thành viên 2 : Khả năng tự suy nghĩ . Anh ta giải quyết những câu hỏi khó và bất ngờ nhất mà chúng ta đưa ra một cách bình tĩnh và rất thông minh .
Chủ tịch : Đúng vậy và đó cũng không phải là một khả năng phổ biến .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7491   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.