Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Put your cards on the table !!! - Hãy lật bài ngửa với nhau đi !!!



Gavin: We've put forward a number of possible options for an agreement. Now we need you to make a decision.
Jake: None of them seem to us completely satisfactory. We'd like to explore other possibilities.
Gavin: Look, there's no point in dragging this negotiation out, and we need a decision by the end of the day.
Jake: We would like to consider all possible options.
Gavin: We've considered all the realistic ones. It's time to put your cards on the table and positionmake your clear.
Jake: At this point I think our side had better take some time: out so that we can discuss among ourselves.

Bài dịch mang tính tham khảo

Gavin : Chúng tôi đã đưa ra một số lựa chọn phù hợp cho hợp đồng . Giờ chúng tôi cần anh đưa ra quyết định .
Jake : Có vẻ không có lựa chọn nào thực sự làm chúng tôi thấy hài lòng . Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm những khả năng khác .
Gavin : Nhìn này , không có điểm nào có thể hủy hợp đồng này . Và chúng tôi cần các anh quyết định vào cuối ngày hôm nay .
Jake : Chúng tôi sẽ cân nhắc các lựa chọn .
Gavin : Chúng tôi đã cân nhắc tất cả những điểm thực tế rồi . Đây là lúc nên chơi bài lật ngửa và đưa ra quan điểm rõ ràng .
Jake : Về điểm này, tôi nghĩ phía chúng tôi nên có thêm thời gian để chúng tôi có thể bàn luận với nhau .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7603   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.